Jumaat, 30 November 2012

PELESTARIAN BAHASA MELALUI PEMBAHARUAN DAN PENGEMBANGAN NAHU


SESEBUAH bahasa yang unggul dalam satu-satu tamadun tidak mustahil mengalami proses kepupusan sekiranya tidak berlaku unsur pengembangan dalam bahasa tersebut. Hal ini kerana sesebuah bahasa yang tidak berkembang memperlihatkan sifat tidak dinamis bahasa yang pada akhirnya membawa kepada kepupusan lantaran sukar untuk berhadapan dengan arus zaman yang semakin berkembang. Dalam hal ini, bahasa Sanskrit merupakan antara contoh bahasa lampau yang mempunyai pengaruh besar dalam kebanyakan bahasa lain termasuklah bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, keunggulan bahasa Sanskrit itu tidak bertahan lama kesan sifat bahasanya yang tidak dinamis dan tidak mengalami pengembangan. Sejarah kepupusan bahasa Sanskrit wajar diambil perhatian oleh para pencinta bahasa yang merangkumi para pengkaji, ilmuan, mahasiswa-mahasiswa linguistik, guru-guru pelatih, guru-guru yang sudah bertauliah serta tidak terkecuali masyarakat awam yang mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap bahasa Melayu.

Bahasa Melayu yang pernah dikenali sebagai lingua franca berabad lalu tidak mustahil mengalami kepupusan sekiranya aspek pengembangan nahunya tidak dititikberatkan. Perkara ini bertitik tolak kepada perubahan masa yang mendepani nahu bahasa Melayu. Penggunaan nahu bahasa Melayu mengalami perubahan sejajar dengan perubahan minda masyarakat yang mengikuti arus dalam mencari penyesuaian mahupun keselesaan dalam pengaplikasian nahu bahasa ibunda. Beberapa perubahan dari segi nahu berlaku kesan penerimaan dan penolakan masyarakat bahasa itu sendiri.  Secara tidak sedar, penerimaan dan penolakan masyarakat bahasa terhadap beberapa aspek dalam nahu itu sebenarnya merupakan satu proses pengembangan bahasa yang penting dalam memastikan pelestarian nahu bahasa Melayu dan kedudukan bahasa itu sendiri untuk terus berkembang mekar seiring dengan arus perdana masa.

Keanjalan sesuatu bidang ilmu itu juga boleh dikaji bersandarkan pelbagai variasi sudut fikiran yang akan memperkukuh keupayaan sesebuah bidang ilmu. Pengukuhan yang berakarumbikan teori dan pendekatan tertentu menjadikan satu-satu lapangan ilmu itu mudah untuk difahami dan dikuasai oleh masyarakatnya. Dalam lapangan bahasa, perkara seperti ini biasa berlaku dalam proses mematangkan lagi sesebuah cabang bahasa yang sedia ada bagi memastikan kekuatan bahasa itu untuk terus digunakan oleh masyarakat penuturnya, sama ada secara akademik mahupun bukan akademik. 

Buku Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima merupakan kesinambungan daripada cetakan pertamanya pada tahun 1980. Setelah hampir dua dekad, institusi nahu bahasa Melayu telah memperlihatkan beberapa pembaharuan jika dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam tahun 1980 dahulu dan tahun-tahun berikutnya. Perubahan-perubahan yang berlaku bukan sahaja melibatkan perubahan-perubahan asas dalam sistem dan struktur bahasa, malah perubahan-perubahan tersebut turut muncul dalam pemilihan butir-butir yang menjadi inti sistem dan struktur bahasa. 

Perubahan-perubahan dan pembaharuan yang mengisi institusi nahu bahasa perlu sentiasa diambil perhatian terutamanya oleh para pengkaji bahasa yang bertindak sebagai perakam kepada pembaharuan dan perubahan bahasa. Tindakan ini penting agar dapat memberi pendedahan mengenai bahasa secara lebih ilmiah dan sistematik kepada khalayak masyarakat tempatan mahupun antarabangsa. Hal ini bersandarkan peri pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap nahu bahasa bagi menjadikan bahasa Melayu dihormati bukan sahaja oleh penutur natifnya malah juga oleh masyarakat universal. Dalam masa yang sama, pemahaman yang jelas terhadap nahu bahasa akan meningkatkan keberkesanan sesebuah bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia.

Sementelahan pula, penggunaan dan pengetahuan terhadap nahu yang betul penting bagi melancarkan proses pertukaran maklumat dan peluahan gagasan pemikiran oleh seseorang individu dengan individu lain. Dalam konteks ini, pengguna dan penerima perlu menggunakan nahu bahasa dengan betul sama ada dalam konteks lisan mahupun tulisan bagi membolehkan proses enkod dan dekod berjalan dengan lancar. Proses enkod dan dekod amat penting bertujuan melahirkan komunikasi yang berjaya di samping memelihara kesantunan berbahasa yang sangat ditekankan oleh bahasa dan bangsa Melayu sejak zaman berzaman. Perkembangan teknologi dan maklumat serta kemodenan alaf sewajarnya meletakkan bahasa ke tahap yang lebih tinggi dan disegani sebagai medium komunikasi utama yang menzahirkan fikiran, pengalaman, ilmu dan kemahiran. 

Melihat peri pentingnya penguasaan dan pengetahuan yang mendalam terhadap nahu bahasa Melayu, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang memikul tanggungjawab besar untuk memastikan pelestarian dan pengembangan bahasa Melayu telah mengambil inisiatif dengan menerbitkan buku Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima sebagai pedoman kepada para pencinta dan cendekiawan bahasa serta masyarakat umumnya. Edisi terbaharu ini berperanan penting dalam membantu khalayak untuk mendalami ilmu nahu bahasa Melayu melalui kaedah yang lebih jelas dan mudah. Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima merupakan sebuah buku nahu rujukan yang bersifat menyeluruh untuk menjadi rujukan terbaik bagi para pengkaji bahasa dan penulis buku nahu untuk pelbagai tujuan seperti menyediakan buku-buku pengajaran bahasa.

Tambahan lagi,  judul-judul yang dibincangkan dalam buku ini lebih meluas dan meliputi pelbagai aspek dalam sistem dan struktur bahasa yang kebanyakannya belum dibincangkan oleh mana-mana buku nahu Melayu. Pendekatan eklektik yang diaplikasikan oleh penulis menjadi faktor asas terhadap kejayaan buku ini sebagai pendamping utama pencinta dan cendekiawan bahasa. Kekayaan buku ini turut terletak pada keupayaan memperkatakan aspek kata, frasa dan ayat dengan jelas di samping menyentuh konteks wacana, sosial dan budaya aspek-aspek bahasa itu digunakan. Hal ini merupakan kayu pengukur dalam membezakan keistimewaan Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima dengan mana-mana buku nahu Melayu yang lain. Kewibawaan buku ini yang menampilkan pendekatan yang lebih sederhana juga membolehkan khalayak masyarakat pelbagai lapisan yang berminat untuk mendalami persoalan nahu berasa tidak terlalu tertekan dan dapat memahaminya dengan baik. Dalam hal ini, pengarang telah menggunakan bahasa yang mudah dan berkesan dalam membentangkan butir-butir berkenaan nahu dengan jelas. Menariknya, Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima menyentuh secara mendalam persoalan adverba yang boleh muncul dalam bentuk kata dan frasa. Persoalan adverba ini pernah menjadi perbincangan utama dalam lapangan kebahasaan sejak beberapa tahun kebelakangan. Dalam buku ini, pengarang telah menghuraikan secara mendalam bahawa kata adverba boleh diwujudkan oleh kata selapis atau kata berlapis. Adverba yang diwujudkan oleh kata selapis  adalah seperti sana, situ, sini, tadi, sekarang dan sebagainya. Sementara itu, kata adverba dalam bentuk berlapis boleh ditandai oleh akhiran se- dan akhiran -an. Dalam hal ini, awalan adverba, se- berfungsi sebagai penggubah golongan yang bermaksud boleh diimbuhkan kepada kata nama, kata kerja utama, kata kerja bantu dan kata sifat.      

Dalam penggunaan se + kata nama, kata nama yang menjadi dasar bagi pengimbuhan se- ialah kata nama waktu terutamanya kata masa dan waktu. Hasil pengimbuhan yang diberikan terhadap kata nama tersebut ialah semasa dan sewaktu. Kedua-dua kata tersebut berfungsi sebagai adverba waktu dengan makna “pada masa” dan “pada waktu”. Sebagai akhiran pula, adverba –an mendapat kata gandaan sebagai kata dasarnya. Hasil pengimbuhan –an kepada kata gandaan yang seperti ini ialah adverba perhinggaan dan gaya serta kata harapan. Antaranya ialah mati-matian sebagai adverba perhinggaan daripada kata dasar mati-mati, adverba gaya kecil-kecilan daripada kata dasar kecil-kecil dan kata harapan seperti mudah-mudahan daripada kata dasar mudah-mudah.

Sementelahan itu, buku Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima turut memperjelas frasa adverba secara lebih meluas dengan memecahkan frasa adverba kepada dua golongan dengan masing-masing mempunyai subgolongan yang tersendiri. Frasa adverba ialah frasa yang berfungsi pada ajung ayat dan terdiri daripada frasa adverba endosentrik dan frasa adverba eksosentrik. Dalam perbicaraan ini, frasa adverba endosentrik terdiri daripada satu kata adverba atau rentetan kata adverba, manakala frasa adverba eksosentrik boleh terdiri daripada frasa preposisi, frasa benda atau frasa sifat.  Buku ini juga telah memecahkan penggolongan frasa adverba kepada 29 Frasa Adverba Selapis seperti Adverba Tempat dalam bentuk frasa minimal seperti: sini, situ, sana, dalam, luar, atas bawah dan depan. Adverba Tempat ini berperanan bagi menerangkan di mana sesuatu perbuatan atau peristiwa itu berlaku.  Adverba Gaya bertujuan menerangkan bagaimana atau dengan gaya yang bagaimana sesuatu perbuatan dilakukan. Adverba Muasal berfungsi menjawab pertanyaan dari apa sesuatu perbuatan itu disempurnakan. Adverba Manfaat menjawab pertanyaan untuk siapa, kepada siapa atau dari siapa sesuatu perbuatan itu dilakukan. Dalam perbincangan ini, untuk siapa dan kepada siapa menunjukkan tumpuan manfaat. Manakala Adverba Durasi  berfungsi menerangkan jangka waktu yang terus-menerus dan menjadi konteks sesuatu perbuatan atau peristiwa itu berlaku. Turut dibincangkan ialah Frasa Adverba Kompleks yang dibahagikan kepada Frasa Adverba Kompleks Tak Setara dan Frasa Adverba Kompleks Setara.

Selain menyorot perbincangan mengenai kata dan frasa adverba, perincian tentang gelaran yang bersesuaian untuk pergaulan formal turut disediakan bagi memecahkan kebuntuan khalayak masyarakat yang acap kali melakukan kesalahan dalam memberikan gelaran tertentu kepada individu tertentu dalam situasi formal. Perbincangan yang berhimpun dalam judul Kata Nama Gelaran  di bawah subjudul Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) menjelaskan tatacara menyebut gelaran dalam situasi formal. Dalam hal ini, situasi formal dimaksudkan sebagai pergaulan yang memperlihatkan wujud sekatan-sekatan sosial yang tertentu antara individu yang berkaitan. Kebiasaannya, sekatan ini berkaitan dengan sekatan pangkat dalam pekerjaan atau kedudukan sosial atau saling tidak kenal antara individu penutur. Dalam konteks pergaulan formal seperti ini, antara gelaran yang digunakan ialah Tuan yang ditujukan kepada orang lelaki yang lebih tinggi pangkatnya dalam ruang pekerjaan dan sebagainya. Gelaran ini turut digunakan bagi merujuk orang lelaki yang bergelar Haji, Doktor, Profesor dan yang seumpamanya. 

Sementelahan itu,  gelaran Puan digunakan untuk merujuk orang perempuan yang sudah berkahwin tetapi dalam konteks yang sama boleh membawa peranan yang sama dengan gelaran Tuan. Secara langsung, hal ini menegaskan bahawa gelaran Puan tidak digunakan hanya untuk merujuk orang perempuan yang sudah berkahwin sahaja, sebaliknya turut digunakan bagi merujuk orang perempuan dalam perbicaraan yang melibatkan pangkat daripada kendiri dalam bidang pekerjaan. Antara gelaran yang turut dibincangkan dalam buku ini ialah saudara, saudari dan tetuan. Perbincangan ini meskipun tampak mudah tetapi amat penting untuk difahami secara jelas oleh penutur bahasa Melayu yang sering terlibat dalam urusan formal dan memerlukan tatacara sebutan gelaran yang betul bagi mengelakkan salah faham emosi antara pemberi dan penerima maklumat.

Berbeza dengan buku-buku nahu lain, Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima  turut membuka ruang pengetahuan khalayak pembaca dengan lebih jelas apabila memberikan penghuraian yang lebih terperinci dalam kaedah yang mudah untuk difahami. Dalam tajuk Kata Kerja Bantu (KKB), terdapat dua subgolongan yang mendukung (KKB) iaitu kata kerja aspek dan kata kerja modalitas. Kata kerja aspek dikenali sebagai proses perbuatan atau keadaan sama ada belum, masih atau selesai berlaku. Sementara itu, kata kerja modalitas membantu dalam memberi ciri “suasana” kepada perbuatan atau keadaan yang dirujuk oleh kata kerja leksikal. Dalam hal ini,  pengarang memudahkan khalayak pembaca dengan memperincikan fungsi dan situasi yang sesuai untuk digunakan kedua-dua jenis kata bantu tersebut. Yang berikutnya merupakan kata kerja aspek dengan pengertiannya:
 • Menunjuk perbuatan yang sudah berlaku : sudah, telah (hanya dalam bahasa tulisan), pernah.
 • Menunjuk perbuatan atau keadaan yang sedang berlaku : sedang, masih, tengah (dalam bahasa lisan).
 • Menunjuk perbuatan yang belum berlaku : belum, akan.
Dalam setiap penerangan berhubung dengan setiap kata kerja aspek bagi setiap fungsi seperti di atas, pengarang turut memberikan penjelasan yang lebih terperinci berkenaan kewajaran situasi penggunaannya. Sebagai contoh :
Saya sudah membaca buku itu.
(Maksudnya: Saya membaca buku itu pada waktu lampau dan selesai  membacanya)

Penggunaan kata kerja sudah diterangkan sebagai penunjuk kepada perbuatan atau keadaan yang sudah berlaku dan sudah selesai seperti contoh di atas. Penjelasan dan contoh mudah yang diberikan membolehkan khalayak memahami kewajaran situasi dan corak penggunaan yang tepat. Hal ini secara tidak langsung jika diaplikasikan dalam konteks perbicaraan yang lebih serius mampu memberi kesan kefahaman yang lebih teliti dan dapat difahami secara tepat oleh penerima maklumat sekali gus mewujudkan jalinan komunikasi yang berkesan.

Sejajar dengan perubahan masa, keanjalan nahu bahasa Melayu terbukti dengan keupayaannya menerima, menolak dan melakukan penyesuaian bagi terus mendapat tempat di hati khalayak masyarakat penuturnya. Dalam buku ini, beberapa perubahan dan pembaharuan yang berlaku dalam nahu bahasa Melayu telah dibincangkan. Dalam judul Pembentukan Kata Kerja Berlapis, subjudul Akhiran –i dengan Makna “berulang-ulang, terus-menerus” memperkatakan bahawa kata kerja dengan akhiran –i yang mempunyai kata kerja transitif sebagai kata dasarnya dan mendukung makna “berulang-ulang” atau “terus-menerus” ini ialah tembaki, angkuti, dan periksai sebagai contoh. Dalam perihal ini, pengarang memberikan contoh seperti :
 • Askar-askar itu menembaki pertahanan musuh.
 • Kapal-kapal itu mengangkuti jemaah haji.
 • Dia memeriksai surat-surat lama itu.
Penggunaan akhiran jenis –i ini dilihat sebagai tidak lagi produktif dan hanya muncul dalam kesusasteraan lama. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu yang digunakan sekarang tidak lagi menggunakan akhiran –i dalam kata kerja berkenaan. Lihat ayat-ayat di bawah ini:
 • Askar-askar itu (terus-menerus) menembak pertahanan musuh.
 • Kapal-kapal itu (terus-menerus) mengangkut jemaah haji.
 • Dia (terus-menerus) memeriksa surat-surat lama itu.
Perubahan ini berlaku disebabkan rasa janggal masyarakat penutur kini bagi memperkatakan sesuatu dengan menggunakan akhiran –i tersebut. Namun begitu, sifat dinamis nahu bahasa Melayu tidak mengekang perubahan dan pembaharuan seperti contoh di atas bagi memastikan kelangsungan bahasa Melayu untuk terus subur dalam jiwa bangsa dan tanah Melayu.

Keistimewaan Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima ini juga tercitra pada penampilan Bab 12  yang membicarakan Kata Sifat secara lebih terperinci dan mendalam. Hal ini merupakan antara keistimewaan buku terbaharu ini dalam memperkatakan nahu bahasa Melayu secara meluas. Kata sifat sebagai subgolongan daripada golongan kata karyaan dilihat pada fungsinya dalam ayat yang mempunyai persamaan dengan kata kerja tak transitif kerana tidak mengambil objek.  Kata sifat dibahagikan kepada beberapa subgolongan tertentu berdasarkan komponen-komponen makna dan hubungan sintagmatiknya dengan kata-kata lain dalam frasa. 

Perbicaraan mengenai Kata Sifat Gabungan Indera dilihat agak menarik perhatian. Pemerian pengarang terhadap subgolongan kata ini merupakan satu bentuk kesedaran terhadap khalayak akan saling jalinan antara pancaindera yang menjelma melalui aspek kata sifat. Kata Sifat Gabungan Indera terhasil daripada dua gabungan ciri indera atau lebih, umpamanya:
 •  tenteram (gabungan dengar dan pandang)
 • selesa (gabungan sentuh dan pandang)
 • bersih (gabungan pandang, sentuh dan bau)
 •  kotor (gabungan pandang, sentuh dan bau)
Kata Sifat Akhlak pula umumnya mencitrakan peribadi seseorang menurut norma-norma agama dan kesusilaan. Kata-kata sifat dalam golongan ini ialah : tulus, jujur, bersih, amanah dan mulia. Dalam hal ini, antonim bagi kata-kata tersebut antaranya adalah biadab, gasar, kasar dan kurang ajar. Dalam subgolongan Kata Sifat Emosi, kata sifat yang termasuk dalam golongan ini boleh bersifat positif seperti bahagia, gembira, dan riang. Manakala, kata sifat emosi yang berbentuk negatif adalah seperti sedih, kecewa dan dukacita. Sebagai tambahan, kemunculan kata teruja dalam abad ke-21 yang mempunyai sama makna dengan excited pula boleh dianggap neutral. Hal ini berikutan dengan maknanya yang boleh muncul sebagai positif mahupun negatif bergantung kepada konteks penggunaannya. Selain Kata Sifat Gabungan Indera, Kata Sifat Akhlak dan Kata Sifat Emosi, terdapat 12 lagi subgolongan Kata Sifat. Antaranya ialah Kata Sifat Tabii, Kata Sifat Warna, Kata Sifat Ukuran, Kata Sifat Bentuk, Kata Sifat Akaliah dan Kata Sifat Kuasa Tenaga.

Penerbitan edisi ini merupakan usaha murni yang dilakukan oleh pihak DBP sejak tahun 1980. Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima disusun oleh pakar yang berwibawa ini mempunyai 475 halaman dengan perincian yang mendalam. Penerbitan buku ini diharapkan mampu merungkai persoalan-persoalan berkaitan dengan nahu bahasa Melayu di samping memberi landasan kepada khalayak pembaca yang bercita-cita untuk meninggikan taraf bahasa Melayu baku dalam bentuk tulisan mahupun lisan.

Intihanya, penerbitan Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima ini merupakan satu wahana terbaik dalam menyampaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan nahu bahasa Melayu dalam bentuk yang lebih ringan dan mudah difahami khalayak pembaca. Sebagai pengguna dan pencinta bahasa, masyarakat sewajarnya mempunyai kesedaran betapa saban hari muncul butir-butir baharu dalam kosa kata bahasa Melayu melalui pelbagai bentuk. Sehubungan dengan itu, adalah penting bagi penghasilan buku nahu seperti ini untuk merakamkan perubahan dan kemunculan-kemunculan baharu tersebut untuk dianalisis oleh pakar bahasa yang mengkaji nahu bahasa Melayu seperti yang dilakukan oleh tokoh penulis buku ini.  Secara tidak langsung, pendekatan dan kelahiran Nahu Mutakhir Melayu Edisi Kelima memberi titik nokhtah terhadap rungutan sesetengah pihak berkenaan ketiadaan buku nahu rujukan yang lengkap untuk semua lapisan.

Khamis, 29 November 2012

CERITA BINATANG DALAM PADA ZAMAN DAHULU

SUDAH lama sebenarnya saya ingin menulis mengenai siri animasi Pada Zaman Dahulu terbitan Les' Copaque. Siri animasi ini saya tonton di saluran TV Alhijrah dua bulan yang lalu. Itulah kali pertama saya menonton siri animasi yang menarik ini. Sesungguhnya saya tidak mempunyai minat yang tinggi terhadap kartun. Tidak banyak siri kartun yang saya ikuti. Walau bagaimanapun, pada petang Rabu itu, saya telah menekan punat TV Alhijrah dan siaran animasi ini sedang berlangsung.


Siri animasi Pada Zaman Dahulu ini mengingatkan saya pada cerita-cerita binatang terbitan FINAS ketika saya masih kecil. Pada sekitar usia tujuh hingga sembilan tahun. Cerita rakyat genre binatang sepert sang kancil dengan kerbau, sang kancil dengan tali pinggang Nabi Sulaiman dan pelbagai lagi. Barangkali sesuai dengan zaman saya ketika itu, konsep siri kartun tersebut boleh diterima. Akan tetapi, jika konsep yang sama digunakan untuk tatapan anak-anak generasi sekarang, sudah tentu matlamat didaktisme menerusi siri kartun cerita rakyat seperti itu gagal. Kenapa? Konsep yang digunakan FINAS ketika saya masih kecil sudah jauh ketinggalan dengan latar zaman dan kecenderungan anak-anak kini.

Keunikan dan keistimewaan siri animasi Pada Zaman Dahulu ini terletak pada konsep cerita berbingkai dan teknologi animasi yang digunakan oleh Les' Copaque. Seperti siri animasi Upin dan Ipin yang mencetuskan fenomena dalam industri animasi negara, siri Pada Zaman Dahulu juga mengambil latar budaya masyarakat Melayu di desa. Jika Upin dan Ipin dengan watak Opah, Kak Ros, Ehsan, Mei Mei dan lain-lain, watak dalam animasi Pada Zaman Dahulu pula terdiri daripada watak Tok Abah dan keluarga merangkumi seorang cucu lelaki, seorang cucu perempuan berserta ibu bapanya. Saya tidak ingat nama-nama watak itu kerana baru sekali menonton animasi ini. Akan tetapi, benar-benar telah menarik perhatian saya untuk menjejaki siri-siri ini di Youtube.

Plot bermula dengan cucu lelaki dan cucu perempuan menghadapi satu situasi kemudian Tok Abah akan memberi nasihat berdasarkan cerita dengan dialog "Pada zaman dahulu ..." yang akan dissolve to pada zaman dahulu dengan kemunculan watak-watak binatang memonopoli cerita. Dalam siri yang saya tonton itu, kisah sang kancil dengan buaya. Sang Kancil ingin menyelamatkan diri daripada harimau dengan helah tali pinggang Nabi Sulaiman milik sang ular yang ingin membaham Sang Kancil. Ada juga watak pendeta tupai di dalam animasi ini.

Siri animasi terbitan Les' Copaque ini adalah satu usaha murni dalam melestarikan cerita rakyat khususnya cerita binatang kepada kanak-kanak yang bersesuaian dengan zaman.

Selasa, 20 November 2012

PERJUANGAN YANG GAGAL

PADA usia 15 tahun, Patmabi dinikahi Pakwan, anak tunggal peniaga intan berlian Mamak Seeni Rawther. Patmabi mengahwini Pakwan setelah lelaki itu bersetuju memberi kebebasan kepada Patmabi untuk hidup bebas daripada kongkongan tradisional. Patmabi mempunyai perwatakan yang agak tabo bagi kehidupan masyarakat pada zaman itu. Meskipun mendapat tentangan untuk melanjutkan pelajaran ke St George’s School, Patmabi belajar bahasa Inggeris degnan rakannya Girlie, seorang Yahudi yang bertekad membangunkan sebuah negara sendiri bernama Israel.

Pengaruh pemikiran Syed Syeikh al-Hadi menerusi akhbar Al-Imam menyemarakkan semangat Patmabi untuk berjuang memajukan diri dan bangsa daripada terus diam dalam genggaman Inggeris. Kemasukan Patmabi ke dalam keluarga Seeni Rawther mempertemukan Patmabi dengan aneka amalan khurafat yang menjadi pegangan keluarga itu. Secara halus, Patmabi berusaha membuang kepercayaan keluarga itu terhadap amalan seperti mandi safar, solat fidyah dan temasya tahlil. Berbeza dengan masyarakat ketika itu, Patmabi mendahulukan logik akal dan kesesuaiannya dengan hukum Islam berbanding ketaatan melulu dalam melakukan sesuatu amalan.
Tidak cukup dibebani dengan gelisah terhadap amalan keluarga Seeni Rawther yang membenarkan kaum lelaki tidak menunaikan solat Subuh dan berpuasa dengan alasan kerja, Patmabi dilanda ujian apabila dia yang mempunyai dua orang anak iaitu Mastan dan Che Din ditinggalkan suaminya. Pakwan yang tidak pernah hidup bebas daripada budaya keluarga bangsawan mengikuti Chah Lenggong, penari kabaret setelah kematian ayahnya Seeni Rawther. Ketika harta Pakwan hampir habis dikikis Chah Lenggong, Pakwan kembali ke pangkuan keluarga dan diterima baik oleh Patmabi.

Namun demikian, Pakwan kembali mengulang kisah curangnya apabila terpaut hati kepada Cik Wan Kerising, primadona Bangsawan Mamak Pushi. Patmabi yang cekal sekali lagi menggunakan kaedah diplomasi untuk berbaik-baik dengan madunya itu seperti yang pernah dilakukan terhadap Chah Lenggong. Namun demikian, Patmabi yang ketika itu sudah menjadi Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri gagal dalam rumah tangganya buat kali kedua. Tanpa diceraikan, Patmabi tetap meneruskan kehidupan dan perjuangannya.

Tanpa mempedulikan Pakwan yang terus hanyut dengan Cik Wan Kerising, Patmabi menggunakan kedudukannya sebagai Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk memperjuangkan nasib gadis-gadis Melayu mendapatkan hak pendidikan. Dalam masa yang sama, kecenderungan orang Melayu menjual tanah dan rumah kepada bangsa Inggeris, Cina dan India membuatkan Patmabi berusaha menyedarkan pentingnya orang Melayu agar mempertahankan harta masing-masing daripada jatuh ke tangan bangsa asing. Seruan Syed Syeikh al-Hadi agar masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang mempertahankan hak sendiri menjadikan Patmabi rela digelar Jalang Jalan Hatin atas tindakan luar biasa Patmabi sebagai wanita dan suara minoriti zaman itu.

Aci Patmabi mempunyai persamaan watak dengan Faridah Hanum dan Salmah dalam Hikayat Faridah Hanum karya Syed Syeikh al-Hadi dan Iakah Salmah? nukilan Ahmad Rashid Talu. Walau bagaimanapun, perbezaan ketara terletak pada akhir perjuangan srikandi-srikandi ini. Faridah Hanum berjaya menjatuhkan suaminya yang tohor akhlak iaitu Badaruddin Afandi dan memperjuangkan nasibnya sendiri sebagai seorang wanita. Manakala, Salmah cemerlang bersuara dan bertindak sebagai gadis yang faham hal ehwal ekonomi dan politik Melayu pada zaman itu.

Hal ini berbeza dengan Patmabi, meskipun mempunyai matlamat yang sama dengan Faridah Hanum dan Salmah. Patmabi akhirnya berhadapan dengan masalah ingatan setelah digugurkan dari jawatan dalam Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dia juga kehilangan rumah peninggalan arwah ayahnya di tangan dua anak lelakinya sendiri yang menjual rumah dan tanah tersebut kepada Naraina. Hal ini menjadi amat ironi apabila Patmabi yang sering lantang mengingatkan bangsa Melayu agar tidak menjual rumah dan tanah kepada bangsa asing akhirnya menjadi pelengkap Jalan Hatin menjadi ‘hak’ bangsa asing.

Agak kurang menyenangkan bagi saya sebagai pembaca apabila watak Patmabi yang mempunyai idealisme serta perjuangan, ditambah lagi dengan aneka halangan tetapi pada akhir karya ini, protagonis ini dimatikan oleh pengarang dengan serba kegagalan. Hal ini menjadi persoalan. Apakah kematian protagonis wanita menjadi pilihan penulis disebabkan gender? Persoalan ini timbul rentetan daripada kematian dan kegagalan yang bertimpa-timpa terhadap Patmabi walaupun dia mempunyai ruang dan peluang yang besar untuk tekal dalam perjuangannnya.

Namun demikian, karya ini sememangnya baik sebagai alat dokumentasi khususnya apabila novel ini memperincikan latar masyarakat dan budaya pada zaman tersebut. Pelbagai perkara, kepercayaan masyarakat zaman itu yang dapat diserap oleh pembaca kini untuk memperkaya pengalaman sekali gus memberi pengetahuan mengenai kehidupan pada zaman tersebut.

Sabtu, 10 November 2012

KISAH KASIH SAYANG

JAM 2:30 petang semalam, saya membawa Abi ke Gasing Veterinary Hospital di Petaling Jaya bagi mendapatkan suntikan Lasix lagi. Kali ini, Abi bertahan kurang lebih dua minggu selepas mendapat suntikan Lasix pada Aidiladha yang lalu. Tiba di hospital, saya menunggu agak lama. Sudah menjadi kebiasaan, saya suka menjengah wad demi wad bagi kucing-kucing dan anjing-anjing yang berada di situ.

Saya dapat melihat Dr. Prem dan Dr. Melissa sedang serius merawat seekor anjing yang sedang tenat. Saya tahu keadaan itu. Omi juga pernah menghadapi keadaan itu, bahkan Abi kerap lagi. Saya melihat Dr. Prem mencukur semua bulu dari pinggul anjing itu. Tidak lama kemudian, Dr. Melissa berlari tergesa-gesa menuju ke aras atas sambil mendukung anjing dengan alat 'drip'. Wajah Dr. Melissa tampak jelas cemas. Dr. Prem kemudian mengekori Dr. Melissa dengan pantas sambil mengenakan topi untuk pembedahan. 

Dalam 10 minit selepas itu, seorang wanita bangsa Cina berambut panjang perang masuk ke dalam hospital. Hidungnya merah tanda menahan esak. Air matanya mengalir. Tanpa segan silu, dia menangis dengan kuat sambil berlari naik ke aras atas. Saya mula meneka, ada roh yang sudah diangkat pergi. Wanita itu turun bersama-sama Dr. Melissa yang mendukung anjing tadi. Kali ini, anjing itu sudah dibalut kemas. 

Wanita itu semakin kuat tangisnya. Benar kuat. Saya dan beberapa pemilik haiwan yang lain memerhati wanita dan menghayati esak tangisnya. Anjing peliharaannya tidak dapat diselamatkan. Ajalnya sudah tiba. Mata saya terasa panas. Hati menjadi sebak. Saya faham perasaan wanita itu. Kehilangan haiwan peliharaan yang sudah dianggap keluarga, malah ditatang penuh kasih seperti menjaga anak sendiri.


Agak lama juga wanita itu meratapi pemergian anjing itu sebelum dia yang memandu Honda Civic warna biru memandu pulang bersama-sama jasad anjing itu. Perasaan saya ketika itu amat dalam. Setiap sesuatu yang kita sayang itu ialah ujian untuk kita apabila setiap sesuatu itu akan diambil oleh Allah semula. 
II

Sambil menunggu giliran Abi, saya sempat berbual dengan seorang wanita Inggeris yang melawat anak anjing berusia dua bulan yang ditahan di hospital. Anjing itu diambil daripada SPCA, Setapak pada Jumaat minggu lalu. Anak anjing itu mengalami jangkitan yang serius dan kandungan cacing yang terlalu banyak di dalam perutnya. Lembut dan perlahan-lahan, wanita itu mengusap tubuh anak anjing itu, bagi menenangkannya.

Dia bertanya kepada saya apakah saya tidak suka pada anjing. Oh, tidak. Saya amat suka pada anjing (yang tidak liar). Rupa-rupanya, dia juga ada minat yang sama (bolehkah dikatakan minat?) iaitu mengambil kucing-kucing terbiar. Semasa di India, dia sempat mengambil seekor anak anjing terbiar. 

Wanita itu bercerita, doktor mencadangkan put to sleep tetapi wanita itu menegaskan biarlah pilihan itu sebagai pilihan terakhir. Selagi boleh berusaha, biarlah ada usaha untuk menyembuhkan anak anjingnya. Tidak lama kemudian, giliran Abi tiba. Selepas mendapat suntikan, Abi terus diberi air lantaran kesan ubat itu yang akan membuatkan Abi berasa amat dahaga. 

Terlalu banyak ujian sepanjang menjaga Abi. Disember ini, genap setahun Abi bertarung dengan sakit jantung yang Allah beri kepadanya. Sakit yang hanya boleh disembuhkan dengan mengganti jantung sedia ada dengan jantung lain (mekanikal) yang tidak mungkin berlaku dalam jangka masa ini di Malaysia. Sungguh, banyak yang saya belajar daripada Abi. Ketika dia berada dalam kritikal, memerlukan bekalan oksigen untuk menyambung hayat, ketika dia ditimpa sawan yang hampir meragut nyawa dan penglihatan, ketika Abi diserang ulser yang menyakitkan seluruh ruang mulutnya - saya melihat semua kesakitan Abi dan menemani dia sepanjang sakitnya. Abi bersabar. Abi bertahan walaupun susah. Acapkali saya berpesan kepada Abi, "Abi zikir banyak-banyak ya".

Sakit kroniknya yang tidak akan sembuh membuatkan Abi memerlukan perhatian dan komitmen yang tinggi. Semoga Abi tahu bahawa kehadirannya amat dihargai dan semoga Allah memberi masa lagi untuk kami terus berkongsi kasih dan makna hidup. Andai masa Abi sudah tiba, semoga Allah teguhkan hati saya dan kuatkan iman saya dengan pemergian Abi, nanti.

Selamat berkasih sayang

Ahad, 4 November 2012

EPIK AGUNG HIKAYAT HANG TUAH DALAM TAMADUN MELAYU

SETIAP tamadun mempunyai karya agung tersendiri yang menjadi kebanggaan kolektif masyarakatnya. Sekiranya Tamadun Hindu terkenal dengan Ramayana dan Mahabrata, Tamadun Melayu membangun dengan gah bersama-sama Hikayat Hang Tuah. Citra keperkasaan Hang Tuah disulam dengan indah melalui penggunaan lesen kepenyairan yang dimiliki pengarang.

Hikayat Hang TuahManuskrip Hikayat Hang Tuah bertulisan Jawi milik Almarhum Tengku Ibrahim ibni Almarhum Tengku Muhammad telah menjadi bahan sumber utama bagi penerbitan Hikayat Hang Tuah buat kali pertama oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1964 oleh Kassim Ahmad. Walau bagaimanapun, usaha Yayasan Karyawan memberi keizinan menerbitkan semula teks Hikayat Hang Tuah ini amat penting dalam usaha melestarikan karya agung Melayu dan mendekatkan jarak antara masyarakat dengan karya klasik warisan Tamadun Melayu.

Naskhah yang berjaya menambat hati para sarjana aneka negara ini bukanlah sebuah karya yang boleh dianggap sebagai karya sejarah. Hal ini jelas dilihat pada perkataan “Hikayat” yang menjadi pangkal judul karya agung ini. Namun demikian, teks ini diakui sebagai pelopor bentuk novel Melayu moden yang ditampilkan oleh Syed Syeikh al-Hadi menerusi Hikayat Faridah Hanum (1925).

Karya kreatif yang memuatkan elemen sejarah dan sastera ini dimulakan dengan pengenalan terhadap penubuhan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Singapura sebelum ke Bentan dan Melaka. Susur galur hikayat ini dipenuhi pelbagai kisah mengenai kepahlawanan Hang Tuah dan empat bersaudara iaitu Hang Lekir, Hang Kasturi, Hang Lekiu dan Hang Jebat. Terdapat beberapa peristiwa yang terdapat dalam naskhah Sejarah Melayu namun tidak digunakan oleh pengarang  karya ini secara kronologi.

Naskhah ini menampilkan Hang Tuah sebagai seorang legenda yang penuh keramat sama seperti watak Raja Melaka, Bendahara dan Temenggung yang hidup dari tarikh pembukaan kota Melaka namun tidak disebut tentang kematiannya. Unsur-unsur realisme magis yang wujud di dalam karya ini mengukuhkan kewujudannya sebagai karya kreatif yang penuh kemewahan estetik cerita dan bahasa. Hal ini sekali gus menolak usaha memperkecil karya ini sebagai naskhah tidak logik dan melanggar hukum sejarah.

Epik Melayu Hikayat Hang Tuah mengisahkan kesetiaan dan ketaatan seorang rakyat terhadap raja. Ketaatan tidak berbelah bahagi Hang Tuah menyebabkan Hang Tuah rela berkorban nyawa demi memenuhi segala kehendak raja termasuklah menculik Tun Teja yang menjadi idaman raja. Pengkaji mendapati hikayat ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian perlawanan dan bahagian pengembaraan. Wira Hang Tuah yang berjaya memiliki keris Taming Sari menjadi titik temu dalam naskhah ini.

Satu kisah yang amat penting dalam hikayat ini ialah pertelingkahan antara Hang Tuah dan Hang Jebat akibat perbezaan pendapat. Meskipun Hang Tuah dan Hang Jebat bersahabat sejak kecil hingga dewasa, keengganan Hang Jebat menerima ketaatan penuh Hang Tuah hingga mengorbankan nyawa menyebabkan Hang Jebat mengamuk di istana. Rasa ingin menuntut bela atas kekejaman raja yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Hang Tuah ingin dilunasi Hang Jebat. Walau bagaimanapun, kemunculan semula Hang Tuah yang disembunyikan Bendahara telah mempertemukan Hang Tuah dan Hang Jebat sebagai seteru dua pendirian. Persahabatan, kemanusiaan atau kesetiaan terhadap raja menjadi fokus persoalan Hang Tuah dan Hang Jebat. Tingkah Hang Jebat ialah satu usaha baharu pengarang menampilkan pandangan terkini pada era itu mengenai polemik ketaatan  terhadap raja yang tidak berperikemanusiaan.

Pengenalan tambahan oleh sarjana sastera Noriah Mohamed dalam edisi ini membolehkan khalayak pembaca mendapat satu gambaran yang lebih jelas dalam meneliti, memahami dan menganalisis karya agung ini. Sekiranya terdapat segelintir masyarakat sastera yang menanggap bahawa naratif penuh magis lahir dari dunia Barat, maka pembacaan terhadap karya agung Hikayat Hang Tuah dalam Tamadun Melayu ini akan mendedahkan ilmu penulisan kreatif Melayu yang sudah lama dimesrai realisme magis menerusi watak Hang Tuah berserta segala keistimewaannya.

Khamis, 1 November 2012

ESTETIKA DALAM CERITA RAKYAT

Cerita rakyat Sabah Saiful dan Badrul Muluk ini mempunyai banyak persamaan dengan cerita lipur lara seperti Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Inderaputera dan Hikayat Malim Deman. Walau bagaimanapun, perbezaannya terletak pada  plot yang tersendiri. Kisah ini bermula apabila Puteri Siti Selasi yang berusia 17 tahun diganggu seekor gajah raksasa. Anakanda Sultan Jalaluddin Syah itu amat diminati oleh gajah raksasa yang berkenan untuk menjadikan Puteri  Siti Selasi sebagai isteri. Atas rasa cinta mendalam gajah raksasa itu, Puteri Selasi ingin dirampas sekali gus memporak-perandakan pemerintahan Sultan Jalaluddin Syah.

Kehadiran gajah raksasa menyebabkan Sultan Jalaluddin Syah menjadi tidak keruan. Emosi sultan semakin kacau maka diperintahkan seluruh pemuda dan anak-anak pembesar agar menumpaskan gajah raksasa itu. Sebagai ganjaran, pemuda yang berjaya mengalahkan gajah raksasa akan dapat memperisterikan Tuan Puteri Siti Selasi lantas menjadi pewaris takhta kerajaan Sultan Jalaluddin Syah.

Mengenang aneka mitos dan legenda yang terdapat dalam cerita rakyat, kemunculan watak gajah raksasa diragui sebagai gajah yang sebenar atau putera yang menyamar sebagai gajah untuk mendapatkan puteri yang didambakan. Namun demikian, pembaca akhirnya menemui kebenaran bahawa gajah raksasa ialah haiwan gergasi tidak berakal yang mempunyai nafsu jahat terhadap puteri rupawan. Atas rasa tidak keruan Sultan, Mak Inang yang menjadi pengasuh Puteri Selasi diperintahkan masuk ke dalam hutan dan mengambil air dari sebuah telaga. Perintah sultan ini bersifat kiasan agar Mak Inang mencari pemuda hebat untuk menumpaskan gajah raksasa setelah tiada pemuda dan pembesar di bandar yang berani menentang keperkasaan gajah raksasa.

Pertemuan Mak Inang dengan dua bersaudara, Saiful Muluk dan Badrul Muluk memberi harapan kepada Mak Inang agar tidak dibunuh kerana gagal melaksanakan tugasnya. Kehadiran Saiful Muluk dan Badrul Muluk membawa konflik kedua yang menarik. Hal ini berlaku apabila Badrul Muluk iaitu adik kepada Saiful Muluk berjaya menumpaskan gajah raksasa dengan pedang keramatnya telah meminta sultan mengahwinkan Badrul Muluk dengan Puteri Selasi. Sebagai adinda yang amat menyayangi kakandanya, Saiful Muluk selalu menjaga keselamatan abang dan kakak iparnya. Namun, kepercayaan Saiful Muluk terhadap adiknya tergugat apabila Puteri Siti Selasi mengadu akan Badrul Muluk cuba memperlakukan sesuatu yang sumbang kepadanya sedangkan ketika itu Badrul Muluk berusaha menumpaskan Sang Mayang Galura  yang ingin menculik Puteri Siti Selasi.

Pemergian Badrul Muluk setelah dihalau Saiful Muluk dari istana mempertemukan Saiful Muluk dengan dua ekor gergasi yang telah menghancurkan sebuah perkampungan jauh di dalam hutan. Dengan kesaktian Badrul Muluk berserta pedang keramat, Tuan Puteri Cinta Cahaya, kaum keluarga dan penduduk kampung tidak bertuan itu berjaya diselamatkan. Saiful Muluk yang menyedari kesalahannya menjejaki Badrul Muluk.

Perjalanan cerita rakyat ini dihiasi dengan variasi mitos yang mengindahkan struktur cerita rakyat. Antara mitos yang terdapat di dalam cerita ini adalah :
 •    Gajah raksasa yang berhajatkan Tuan Puteri Siti Selasi.
 •   Saiful Muluk dan Badrul Muluk mempunyai kuda yang setiap pergerakannya disertai kilat.
 •  Pedang keramat Badrul Muluk menumpaskan gajah raksasa, Sang Mayang Galura dan dua ekor gergasi.
Sebagai melengkapkan struktur cerita rakyat, kisah ini menemui penamat yang menggembirakan apabila Badrul Muluk beroleh sepasang cahaya mata bersama Puteri Cinta Cahaya dan mereka hidup bahagia. Sang Mayang Galura, gajah raksasa dan gergasi menjadi simbol terhadap pelbagai dugaan yang perlu dihadapi manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kejayaan. Sesuatu yang diperoleh dengan penuh kesukaran akan lebih memberi nikmat pada akhirnya seperti yang dilalui Badrul Muluk.

Meskipun berbentuk cerita rakyat, naskhah ini amat cemerlang dari segi penggunaan bahasa kiasan seperti simile, hiperbola dan metafora. Penggunaan unsur kiasan yang indah dan mudah ini amat sesuai untuk pembaca umum. Estetika bahasa, cerita dan pemikiran yang terdapat dalam karya ini wajar dihayati dalam membentuk jati diri dan akal budi yang lebih mantap.